Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073985

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE