Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu powstało w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku – Wydział Gospodarczy z dnia 06.04.1992 r.

M P G K ‘’EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu ma swoją siedzibę w Sierpcu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 48 i prowadzi swą działalność na terenie miasta Sierpca a w zakresie wywozu odpadów komunalnych i segregowanych zwiększa swą działalność o gminy :

 • Mochowo
 • Rościszewo
 • Zawidz
 • Lutocin 
 • Szreńsk                            

 

Spółka pod względem organizacyjnym składa się z samofinansujących się zakładów:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - ul. Konstytucji 3-go Maja 48
 2. Zakład Oczyszczania Miasta - ul. Konstytucji 3-go Maja 48
 3. Zakład Sprzedaży Paliw i Gazu - ul. Konstytucji 3-go Maja 48
 4. Baza Sprzętu i Transportu (Warsztat) - ul. Dworcowa 42
 5. Oczyszczalnia Ścieków - ul. Bojanowska 1

 

MPGK ‘’EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu prowadzi działalność w oparciu o Kodeks Handlowy i jednocześnie jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Spółki jest jedno osobowy i sprawowany jest przez Dyrektora Zarządu - Pawła Pakiełę.

Spółka realizuje swoją działalność wg zasad pełnego rozrachunku gospodarczego i rozlicza się z budżetem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego .

Zasadniczym celem Spółki jest racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami, przedmiotami pracy oraz kadrami dla zaspakajania potrzeb ludności w zakresie usług użyteczności publicznej.

 

Spółka obecnie zajmuje się świadczeniem usług w zakresie:

 • ujęcia , uzdatniania i transportu wody pitnej, 
 • oczyszczaniem ścieków bytowych i przemysłowych,
 • wywozem odpadów stałych i płynnych,
 • selektywną zbiórką odpadów,
 • zimowego oczyszczania dróg,
 • transportu drogowego i prac ziemnych przy użyciu maszyn,
 • budową i utrzymaniem infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,
 • świadczenia usług laboratoryjnych w zakresie badania wody i ścieków,
 • prowadzenia drobnych napraw i obsługi pojazdów samochodowych,
 • sprzedaży paliw płynnych i gazowych,
 • sprzedaży gazu propan-butan

 

M P G K „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu wdrożyło w 2005 r. Zintegrowany System Zarządzania wg normy ISO 9001:2008 dotyczący jakości oraz normy ISO 14001:2004 dotyczący środowiska. Naszą misją jest być kompetentnym, solidnym i przyjaznym partnerem dla mieszkańców i przedsiębiorstw Sierpca i okolic.

 

Dążąc do wypełnienia naszej misji i spełnienia wymagań naszych klientów, kierujemy się następującą strategią:

 1. Dbamy o wysoką jakość i utrzymanie ciągłości dostaw wody, zachowując równowagę ekologiczną
 2. Zapewniamy ciągłość odbioru ścieków, monitorując ich skład oraz uzyskując w procesie oczyszczania parametry zgodnie z wymogami prawa
 3. W wywozie odpadów komunalnych stawiamy na niezawodność i stosujemy konkurencyjne ceny, osiągane dzięki dobrej organizacji pracy i poszerzaniu zasięgu działalności
 4. Sprzedając paliwa płynne i gazy, zależy nam na wiarygodności, na którą zapracowaliśmy paliwem i gazem najwyższej jakości
 5. Przy utrzymaniu dróg i usługach transportowo – sprzętowych naszym priorytetem jest terminowość i solidność wykonywanych usług

 

Nasze cele osiągamy, kładąc nacisk na:

 1.  Systemowe podejście do zarządzania jakością i środowiskiem
 2. Utrzymanie w dobrym stanie naszej infrastruktury
 3. Rzetelną identyfikację wpływu na środowisko i nadzór nad istotnymi aspektami środowiska
 4. Przestrzeganie wymagań prawnych i innych regulacji w zakresie ochrony środowiska
 5. Zapewnienie wysokich kwalifikacji naszych pracowników , poprzez systematyczne
 6. Doskonalenie działań zmierzających do zwiększenia zadowolenia naszych klienta, osiągania pożądanej jakości i jednocześnie ograniczenia naszego wpływu na środowisko