Loga

INWESTYCJE UE

Nazwa projektu:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu.

Cele Projektu:

Celem projektu jest zapewnienie możliwości realizacji celów strategicznych Gminy Miasto Sierpc związanych z rozwojem społ.-gosp. poprzez usprawnienie systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz przetwarzania osadów ściekowych w energię elektryczną i cieplną.

Celem bezpośrednim będzie zmodernizowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie gospodarki osadowej oraz wybudowanie instalacji do wytwarzania i wykorzystania biogazu.

Wyprodukowany biogaz spalany będzie w agregacie kogeneracyjnym w wyniku czego produkowana będzie energia elektryczna i energia cieplna.

Projekt zakłada również modernizację systemu sterowania pracą zakładu.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie zmodernizowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz wybudowanie instalacji do wytwarzania i wykorzystania biogazu. W rezultacie realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie ilość osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków a zawarta w nich energia odnawialna zostanie zużyta na potrzeby własne oczyszczalni.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci elektroenergetycznej.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

– Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – co najmniej 0,54 tys. ton/rok

Wskaźniki produktu:

– Liczba oczyszczalni ścieków wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.,

– Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.,

– Ilość instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych – 1 szt.,

Wartość projektu:

Projekt dofinansowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Planowany termin realizacji projektu – IV kwartał 2017 r. – IV kwartał 2020 r.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0139/16-00 zawarta została w dniu 04 maja 2017 roku.

Koszt całkowity brutto projektu wynosi 28 344 817,62 zł.

 Wkład Funduszy Europejskich:

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  wynosi 14 550 976,63 zł.

 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać ze specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci