Loga

ZAKRES ANALIZ

Rodzaj analizy
FIZYKO – CHEMIA WODA

Odczyn – pH
Przewodność elektryczna właściwa
Utlenialność (O₂)
Jon amonowy
Azotyny
Azotany
Chlorki
Żelazo ogólne
Mangan
Chlor wolny
Twardość ogólna
Barwa
Mętność
Siarczany
Zapach na zimno
Smak

MIKROBIOLOGIA – WODA

Bakteriologia ENTEROKOKI
Bakteriologia grupy coli i E. Coli
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C

FIZYKO – CHEMIA ŚCIEKI

Temperatura ścieków
Odczyn – pH
Tlen rozpuszczony (O₂)
BZT5 (O₂)
ChZT (O₂)
Azot amonowy (NH₄)
Azot azotynowy (NO₂)
Azot azotanowy (NO₃)
Azot ogólny (N)
Chlorki
Zawiesina ogólna
Ekstrakt eterowy
Fosfor ogólny
Fosforany
Zawiesina łatwoopadająca
Sucha pozostałość
Oznaczenie indeksu osadu czynnego
Żelazo