Certyfikaty

ISO 9001 : 2015

 

ISO 14001 : 2015

Inwestycje UE

Nazwa projektu:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu.

Cele Projektu:

Celem projektu jest zapewnienie możliwości realizacji celów strategicznych Gminy Miasto Sierpc związanych z rozwojem społ.-gosp. poprzez usprawnienie systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz przetwarzania osadów ściekowych w energię elektryczną i cieplną.  

Celem bezpośrednim będzie zmodernizowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie gospodarki osadowej oraz wybudowanie instalacji do wytwarzania i wykorzystania biogazu.

Wyprodukowany biogaz spalany będzie w agregacie kogeneracyjnym w wyniku czego produkowana będzie energia elektryczna i energia cieplna.

Projekt zakłada również modernizację systemu sterowania pracą zakładu.

 Planowane efekty:

Efektem projektu będzie zmodernizowanie oczyszczalni ścieków komunalnych w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz wybudowanie instalacji do wytwarzania i wykorzystania biogazu. W rezultacie realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie ilość osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków a zawarta w nich energia odnawialna zostanie zużyta na potrzeby własne oczyszczalni.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci elektroenergetycznej.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

- Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – co najmniej 0,54 tys. ton/rok

Wskaźniki produktu:

- Liczba oczyszczalni ścieków wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.,

- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.,

- Ilość instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych – 1 szt.,

Wartość projektu:

Projekt dofinansowany zostanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Planowany termin realizacji projektu – IV kwartał 2017 r. – IV kwartał 2020 r.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0139/16-00 zawarta została w dniu 04 maja 2017 roku.

Koszt całkowity brutto projektu wynosi 28 344 817,62 zł.

 Wkład Funduszy Europejskich:

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  wynosi 14 550 976,63 zł.

 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać ze specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Zapytanie ofertowe - Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu”

treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1041192

oraz http://www.empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/25-pelnienie-uslugi-inzyniera-kontraktu-na-zadaniu-pn-rozbudowa-i-przebudowa-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-sierpcu

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073985

oraz http://empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/40-rozbudowa-i-przebudowa-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-sierpcu-etap-i

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

Data publikacji: 06.02.2018 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086667

oraz http://empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/41-rozbudowa-i-przebudowa-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-sierpcu-etap-i

 
Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn.

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Data publikacji: 24.01.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162628

oraz http://www.empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/65-rozbudowa-i-przebudowa-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-sierpcu-etap-i-zadanie-7-8-9-10

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn.

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Data publikacji: 13.02.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166540 

oraz: http://empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/66-rozbudowa-i-przebudowa-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-sierpcu-etap-i-zadanie-7-8-9-10

 POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla projektu  pn.

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu” 

Data publikacji: 01.03.2019 r.

 

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170330#

oraz: http://empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/68-rozbudowa-i-przebudowa-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-sierpcu-etap-i-zadanie-7-8-9-10

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu”

Data publikacji: 10.04.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177042#

oraz http://empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/70-pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-dla-zadania-inwestycyjnego-pn-rozbudowa-i-przebudowa-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-sierpcu-etap-i-zadanie-7-8-9-10

 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia pn.:

"Dostawa wirówki do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków przy ul. Bojanowskiej w Sierpcu

Data publikacji: 09.08.2019 r.

 treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200081#
http://empegek.com.pl/index.php/ogloszenia/zapytania-ofertowe-i-przetargi/item/84-dostawa-wirowki-do-odwadniania-osadow-sciekowych-na-oczyszczalni-sciekow-przy-ul-bojanowskiej-w-sierpcu