Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I – zadanie 7, 8, 9, 10

Postępowanie  o udzielenie zamówienia na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” ETAP I

zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”

zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”

zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”

zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu”

Termin składania ofert: 10.04.2019 r.

UWAGA: zmiana treści zapytania ofertowego oraz terminu składania ofert na dzień 12.04.2019 r.

Pliki do pobrania